Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Khoa học Cơ bản

Tập thể giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản
(tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 –  2020)

A. CHỨC NĂNG

     Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường về giáo  dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

 

B. NHIỆM VỤ

 1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ giảng dạy các học phần cơ bản cho các trình độ, chuyên ngành đào tạo; mời giảng các học phần thuộc Khoa quản lý khi không có giảng viên của Trường đảm nhận.
 2. Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các môn khoa học cơ bản trong các hoạt động giáo dục, chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường. 
 3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 
 4. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ cho khối kiến thức giáo dục đại cương, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. 
 5. Quản lý viên chức, giảng viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. 
 6. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ cho khối kiến thức thuộc lĩnh vực giáo dục đại cương.
 7. Quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc Khoa. 
 8. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học cho khối kiến thức giáo dục đại cương.
 9. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, kỹ thuật viên thuộc Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.  
 10. Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

 

C. CƠ CẤU

 • Ban Chủ nhiệm Khoa và Lãnh đạo các bộ môn

 

 

 

 • Bộ môn Toán

 

 • Bộ môn Lý

 

 • Bộ môn Hóa

 

 • Bộ môn Ngoại ngữ