Giới thiệu về Bộ môn Hóa

GIỚI THIỆU BỘ MÔN HÓA HỌC

                 Giảng viên Bộ môn Hóa tại hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

                  Bộ môn Hóa học thuộc Khoa Khoa học cơ bản được thành lập vào tháng 4 năm 2017. Hiện tại, Bộ môn gồm 03 giảng viên, trong đó có 02 thạc sĩ và 01 nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc.

                   Nhiệm vụ đào tạo của Bộ môn gồm: xác định hoạt động đào tạo của Bộ môn phù hợp với mục tiêu đào tạo chung của nhà trường; xây dựng đề cương chi tiết các học phần chuyên môn; tổ chức, thực hiện kế hoạch theo phân công giảng dạy đảm bảo chất lượng và tiến độ giảng dạy các học phần được giao; cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên: Làm đề thi và chấm thi các học phần. Xây dựng phương pháp và tổ chức đánh giá các học phần được phân công giảng dạy.

                  Các học phần giảng dạy cho sinh viên chính quy chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và Quản lý Công nghiệp do Bộ môn đảm nhận gồm: Hóa học 1, Hóa học 2, Thực tập Hóa học 2  Hóa phân tích và Thực tập Hóa phân tích. 

         Sinh viên lớp Công nghiệp thực phẩm Khóa 7 đang thực tập Hóa đại cương
tại phòng Thí nghiệm Hóa

 

       Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học được cán bộ, giảng viên Bộ môn đặc biệt quan tâm. Các hướng nghiên cứu chính bao gồm

    • Tổng hợp sợi nano và keo dán từ Lignin trích ly trong mụn dừa ở ĐBSCL.
    • Ứng dụng polymer sinh học trong kỹ thuật y sinh và công nghệ chất kết dính.
    • Xây dựng quy trình thu hồi kim loại giá trị từ các nguồn chất thải.
    • Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn phân cực của trái ô môi (Cassia grandis L.f)
    • Nghiên cứu điều chế và khảo sát sự hấp phụ của vật liệu lỗ xốp.

          Một số bài bào nghiên cứu khoa học mà Bộ môn Hóa đã thực hiện:

          https://drive.google.com/file/d/1UQJIVBYe8vOZ7EfKlKeGwvc-FBlctITN/view?usp=sharing