Nhân sự Bộ môn Ngoại ngữ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

 

1. ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chức danh: Giảng viên

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Email: ntmnguyet@ctuet.edu.vn

2. TS. Lê Kinh Quốc

Chức danh: Giảng viên

Email: lkquoc@ctuet.edu.vn

3. TS. Trần Thiện Quỳnh Trân

Chức danh: Giảng viên

Email: ttqtran@ctuet.edu.vn

4. ThS. Huỳnh Tố Uyên

Chức danh: Giảng viên chính

Email: htuyen@ctuet.edu.vn

5. ThS. Tất Thiên Thư

Chức danh: Giảng viên chính

Email: ttthu@ctuet.edu.vn

6. ThS. Lưu Thu Thủy

Chức danh: Giảng viên chính

Email: ltthuy@ctuet.edu.vn

7. ThS. Phạm Thị Bích Ngân

Chức danh: Giảng viên chính

Email: ptbngan@ctuet.edu.vn

8. ThS. Thái Thị Bích Phượng

Chức danh: Giảng viên

Email: ttbphuong@ctuet.edu.vn

9. ThS. Nguyễn Phương Thúy

Chức danh: Giảng viên

Email: npthuy@ctuet.edu.vn

10. ThS. Phạm Trung Hiếu

Chức danh: Giảng viên

Email: pthieu@ctuet.edu.vn