Nhân sự Bộ môn Vật lý

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN VẬT LÝ

 

1.  TS. Nguyễn Trúc Anh

Chuyên ngành: Vật liệu nano

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Email: ntanh@ctuet.edu.vn

2. TS. Hồ Quốc Duy

Chuyên ngành: Vật lý, mô phỏng khoa học vật liệu

Email: hqduy@ctuet.edu.vn

3.  ThS. Lương Văn Thông

Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật

Email: lvthong@ctuet.edu.vn

4. ThS. Trần Thị Như Băng

Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết – Vật lý toán

Email: ttnbang@ctuet.edu.vn

5. ThS. Phạm Thị Thu Hằng

Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết – Vật lý toán

Email: ptthang@ctuet.edu.vn

6. KS. Diệp Long

Chuyên ngành: Vật lý công nghệ

Email: dlong@ctuet.edu.vn