Nhân sự Bộ môn Hóa

GIẢNG VIÊN BỘ  MÔN HÓA HỌC

TT Họ và tên

Chức danh/
Chức vụ

Học hàm /
Học vị
Email
1 Nguyễn Thị Yến Nhi P. Trưởng Bộ môn Thạc sĩ ntynhi@ctuet.edu.vn
2 Trần Thanh Tuấn Giảng viên Thạc sĩ – NCS tttuan@ctuet.edu.vn
3 Nguyễn Văn Kiệt Giảng viên Thạc sĩ nvkiet@ctuet.edu.vn